VELO LOVE | Štýlové mestské bicykle
K správnemu chodu naša stránka používa cookies

Súhlasím/Rozumiem Viac

Podmienky používania

I. Vymedzenie pojmovTieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi spoločnosťou VELO LOVE s.r.o., IČO: 50057961 a spotrebiteľom. Č. spoločnosti z obchodného registra 36625/T, ktorá je prevádzkovateľom obchodného systému (ďalej len "prevádzkovateľ a/ alebo predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len "obchod"). Spotrebiteľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Na obchodné ako aj ďalšie súvisiace právne vzťahy, ktoré vzniknú pri uzatváraní kúpnych zmlúv podľa týchto VOP, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. 
Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka (v prípade, že neplatí ustanovenie bodu 2). Spotrebiteľ je každá v obchode zaregistrovaná osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o spotrebiteľovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a spotrebiteľa a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom obchodu.

II. Všeobecné ustanoveniaTieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky. Odoslaním elektronickej objednávky spotrebiteľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania objednávky. Spotrebiteľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Kupujúci vytvorením objednávky súhlasí s odosielaním noviniek a správ formou newsletter na uvedenú e-mail adresu v objednávkovom formulári.

III. Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvyPodmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia, tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou. V prípade zvolenej platby vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 5 dní od objednania. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet, bude objednávka stornovaná. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na účet, vrátane poštovného. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená, bude vrátená najneskôr v lehote 15 dní na účet spotrebiteľa.

IV. Kúpna cena, platbyCena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi tovar za cenu platnú v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kúpna cena sa platí spôsobom, ktorý je uvedený na stránke predávajúceho v časti Doprava a platba. Akčné ceny a zvýhodnené ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "zľava". Platnosť akcie trvá do vypredania zásob alebo po určenú lehotu. V prípade, ak spotrebiteľ zaplatí kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Ceny tovaru sú uvedené s DPH. V prípade, že si spotrebiteľ zvolil ako spôsob doručenia dobierku a zásielku z ľubovoľných dôvodov neprevezme, bude toto konanie považované za porušenie „Obchodných podmienok“ a „Kúpnej zmluvy“. Ak nebude zásielka prevzatá, predávajúci si bude uplatňovať úhradu vzniknutých nákladov vynaložených na odoslanie, prípadne na uskladnenie.

V. Dodacie podmienkyMiestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko alebo miesto, resp. sídlo podnikania spotrebiteľa uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov, alebo iným spôsobom na základe vzájomnej dohody. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním spotrebiteľovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na spotrebiteľa dodaním tovaru s výhradou vlastníckeho práva – úplným zaplatením kúpnej ceny. Predávajúci dodá tovar spotrebiteľovi čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Spotrebiteľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať spotrebiteľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto veci v čo najkratšom čase spotrebiteľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na stránke v kapitole „Platba a doprava“. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo poverenou osobou, alebo keď tak neurobí včas, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a spotrebiteľ tovar neprevezme. Predávajúci dodá spotrebiteľovi najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi. Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Kupujúci má možnosť sa dohodnúť na náhradnom plnení.

VI. Práva a povinnosti predávajúceho a spotrebiteľaPredávajúci je povinný dodať na základe potvrdenej objednávky – kúpnej zmluvy, tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny spotrebiteľom. Spotrebiteľ je povinný prevziať objednaný tovar, zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom poverenej osoby. Spotrebiteľ má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvySpotrebiteľ má právo podľa zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a to do 14 dní od prevzatia tovaru. V uvedenej lehote musí byť písomné podanie o odstúpení doručené predávajúcemu a v tejto lehote musí byť doručený i tovar v pôvodnom stave. Tovar musí byť neporušený, nepoužitý v pôvodnom obale. V odstúpení od zmluvy spotrebiteľ uvedie číslo objednávky, meno a dátum nákupu, doklad o zaplatení. Odstúpenie od zmluvy sa môže uskutočniť elektronickou formou komunikácie na e-mail adresu info@velolove.sk. Tovar je potrebné poslať na adresu predávajúceho, nie ako dobierku. Tovar doporučujeme poistiť. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci vráti spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar v lehote 15 dní odo dňa fyzického obdržania a prekontrolovania tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady spotrebiteľa späť.

VIII. Záruka, reklamácieZáručná doba v súlade so zákonom č 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, je stanovená na minimálne 24 mesiacov. Plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. V prípade doručenia poškodeného tovaru má spotrebiteľ právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný vyplniť reklamačný formulár a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane spotrebiteľ od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na email. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Po určení spôsobu reklamácie musí byť reklamácia vybavená ihneď, v opodstatnených prípadoch najneskôr do 30 dní. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie spotrebiteľovi v zákonnej lehote a to písomne (e-mailom, poštou). Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci spotrebiteľovi spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ nárok od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu výrobku za nový. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom. Reklamáciu uplatnite na adrese: info@velolove.sk. Reklamácia musí obsahovať: číslo faktúry (resp. kópiu dokladu o nadobudnutí), presný názov tovaru, popis vady, alebo poškodenia zásielky, fotodokumentáciu poškodeného tovaru (ak je to možné). Reklamovaný tovar je potrebné poslať vždy bežným balíkom na adresu: VELO LOVE s.r.o., M. R. Stefánika 1/979, 929 01 Dunajská Streda, Slovakia. Súčasťou tovaru musí byť doklad o zaplatení.

IX. Ochrana osobných údajovPrevádzkovateľ elektronického obchodu sa zaväzuje, že bude od spotrebiteľa vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, pri podnikateľoch IČO, DIČ, obchodné meno. Spotrebiteľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Predávajúci sa zaväzuje, že na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti spotrebiteľa i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Osobné údaje môže spotrebiteľ aktualizovať priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení. Osobné údaje predávajúci neposkytne tretím osobám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru spoločnostiam zabezpečujúcich doručenie tovaru. Predávajúci získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje. Získané osobné údaje sa budú uchovávať v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s platnou legislatívou SR. Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa.  Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov a podmienkach ich spracúvania nájdete v časti „Ochrana osobných údajov“: Ochrana osobných údajov

X. Orgán dozoruSlovenská obchodná inšpekcia (SOI). Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj.

XI. Záverečné a prechodné ustanoveniaPrevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu prevádzkovateľa. Tieto obchodné podmienky sú platné od 01. 12. 2013.

Doprava a platba1. Spôsob platby


Prosím, vyberte si spôsob platby, ktorý Vám najviac vyhovuje.

a) Platba vopred

Platbu vopred uskutočnite po potvrdení objednávky tovaru bankovým prevodom alebo vkladom na účet: SK23 7500 0000 0040 2253 2014, Československá obchodná banka, a.s. Ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej objednávky. - V prípade platby prevodom na účet, zrealizujte platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 5 kalendárnych dní. - Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení kúpnej ceny, teda po pripísaní celkovej sumy tovaru vrátane príplatku za prepravu na účet predávajúceho. - Ak nebude platba pripísaná na účet do 5 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo predmetnú objednávku stornovať.

b) Platba pri prevzatí tovaru

- Dobierkou úhradu uskutočníte v hotovosti pri prebraní tovaru pracovníkovi, ktorý zabezpečuje doručenie (UPS, Kuriérska spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o.). - Podrobné informácie o platobných podmienkach a vrátení platby nájdete v Obchodných podmienkach.


2. DopravaObjednaný tovar bude pripravený k odoslaniu do 2 pracovných dní (najneskôr však do 7 pracovných dní) od potvrdenia objednávky, resp. od pripísania platby na účet predávajúceho. Pri preberaní tovaru je potrené skontrolovať neporušenosť obalu. V prípade zjavného poškodenia spíšte s pracovníkom SPS, resp. UPS protokol o škode a tovar nepreberajte. Následne tovar písomne reklamujte.

a) Kuriérska spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o.

Tovar doručujeme prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o, na Vami uvedenú poštovú adresu. Zásielka Vám bude doručená do 2 pracovných dní od podania, v prípade, že je tovar skladom. O expedícii tovaru budete informovaní prostredníctvom SMS správy, resp. e-mailu. Poplatky za doručenie: Doručenie tovaru Pri platbe vopred – 5,00 EUR Doručenie tovaru na dobierku – 10,00 EUR


3. Doprava a platba do Českej republikya) Doprava a poštovné do ČR: Tovar doručujeme Slovenskou poštou, doručenie do 3 pracovných dní od jeho odoslania. Poštovné je 15,00 Eur.

b) Platba z ČR: Cenu za tovar a dopravu zaplatíte vopred v EUR na účet predávajúceho.

Pri bankovom prevode z ČR je potrebné uviesť údaje:
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
IBAN: SK23 7500 0000 0040 2253 2014
Československá obchodná banka a.s.
Názov účtu: VELO LOVE s.r.o.

Variabilný symbol zodpovedá číslu Vašej objednávky. Objednávka bude odoslaná po príchode platby na účet, doporučujeme preto prevod uskutočniť ihneď po objednaní tovaru. Ak nebude platba pripísaná na účet do 7 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo predmetnú objednávku stornovať.